" This blog consists of some articles written by me, which are published in some popular magazines and journals, based on the current social problems that are contemporary relevant and needs social attention. As internet and its scope is widely misused today, it is necessary that the youth should be ready to show their response to those social evils, by exposing the real scenario and naked truth through blogging and other internet technologies. I suggest you all to be ready to follow this model. "

Friday, May 28, 2010

വിവേചനാധികാരമല്ല - വിധേയത്വം.

1964 se kn ]n sF (Fw) ]cn-]mSn ]d-bp-¶p. ]mÀe-saâdn kwhn-[m-\-¯n\pw P\m-[n-]-Xy-¯n\pw shÃp-hnfn sXmgn-em-fn-hÀK-¯n \n¶Ã. Nqj-I-hÀK-¯nÂ\n-¶p-am-Wv. P\-§Ä P\m-[n-]-Xy-kw-hn-[m-\s¯ Ah-cpsS Bhiy§Ä¡mbn D]-tbm-Kn-¡m³ XpS-§p-Ibpw h³InS _qÀjzm-kn-I-fp-sSbpw  `q{]-`p-¡-fp-sSbpw kzm[o-\-¯n \n¶pw AhÀ \o§n-Xp-S-§p-Ibpw sN¿p-t¼mÄ, Cu hÀKw P\m-[n-]-Xy-hy-hØbpsS ASn-th-cp-d-¡m³ {ian¡pw''
P\m-[n-]-Xy-hy-h-Ø-bpsS ASn-th-c-dp-¡m-\p-X-Ip¶ aqÀ¨-bpÅ Bbp-[-ambn KhÀWÀ]-Zhn amdn-bn-cn-¡p-¶p. 1959 se tIc-f-¯nse A\p-`-h-§-fmWv kn ]n Fw s\ C§-s\-sbmcp \nco-£-W-¯n-se-¯n-¨sX¦n AXn-\p-ti-j-apÅ A\p-`-h-§Ä Cu A`n-{]m-bs¯ icn-h-bv¡p-¶-Xm-bn-cp-¶p.
P\m-[n-]-Xy-I-£n-IÄ F¶-taÂhn-emkw t]dp-¶-h-cpw, P\m-[n-]-Xys¯ apdpsI ]nSn-¡p-¶hsc¶v Ah-Im-i-s¸-Sp-¶-h-cp-amb he-Xp-]£ cmjv{Sob ]mÀ«n-IÄ¡v  P\m-[n-]Xy kwhn-[m-\-¯nsâ ASn-th-c-dp-¡m³ Hcn-¡epw aSn-bp-­m-bn-«n-Ã. B`y-´c ASn-b-´n-cm-hØ {]Jym-]n¨ tIm¬{K-kv, KhÀWÀam-cn-eqsS `c-W-L-S-\-bpsS ASn-Øm-\-L-S-I§fn-sem-¶mb s^U-d-en-ks¯ XIÀ¡p¶-Xn-\pÅ D]-I-c-W-§-fmbnamdn. ASn-b-´n-cm-hØ ]ucm-h-Im-i-§sf t\cn«p l\n-¨p-sh-¦n KhÀWÀam-cpsS hnth-N-\m-[n-Im-c-¯n-eqsS kwØm-\-§-fnse kÀ¡m-cp-I-fpsS P\m-[n-]-Xym-h-Im-i-§-tfbpw `c-W-L-S-\m  \evIp¶ A[n-Im-c-t¯bpw \ntj-[n-¡p-¶p. Cu hkvXp-Xsb   IqSp-X HmÀ½n-¸n-¡p-¶Xpw Ac-¡n-«p-d-¸n-¡p-¶-Xp-amWv Ct¸m-gs¯  tIcfmKhÀWÀ BÀ Fkv Khm-bpsS Xocp-am-\w.
kn _n sF X§-fpsS cmjv{Sob bP-am-\-·msc Xr]vXn-s¸-Sp-¯p-¶-Xn-\p-th-­n-bn-«mWv emhven³ tIknsâ At\z-jWw \S-¯n-b-sX¶v Hmtcm Znhkw Ign-bpw-tXmdpw hyà-am-bn-h-cp¶p. [\-Im-cy-{]n³kn-¸nÄ sk{I-«-dn-bm-bn-cp¶ hc-Zm-Nm-cn-bpsS If-hp-samgn IÅ-km-£n-I-fpsS ]n´p-W-tbmsS tcJ-s¸-Sp-¯n-bXv ]pd-¯p-h-¶p. emhven³ Icm-dnsâ  DÛhw sshZyp-Xn-h-Ip-¸p-a-{´n-bm-bn-cp¶ ImÀ¯n-tI-b-\nÂ\n-¶mWv F¶ hkvXp-Xbpw kn _n sF \nÊm-c-ambn ad-¨p-h¨p. Hcp `c-W-L-S-\m-]-c-amb \nb-tam-]-tZ-iI Øm]-\-amb AUz-t¡ävP\-d Cu hkvXpX Nq­n-¡m-Wn-¨mWv s{]mkn-Iyq-j³ A\p-aXn \evtI-­-Xn-Ãm-sb¶v kÀ¡m-cn\v \nb-tam-]-tZiw  \evIn-b-Xv. Cu \nb-tam-]-tZ-is¯ XpSÀ¶mWv a{´n-k` s{]mkn-Iyq-j³ A\p-aXn \evtI-­-Xn-söv Xocp-am-\-sa-Sp-¯-Xv. Ct¸mÄ kn _n sF {]tXy-I-tIm-SXn ImÀ¯n-tI-bsâ ]¦m-fn-¯s¯ kw_-Ôn¨v ]p\-c-t\z-jWw \S-¯-W-sa¶v \nÀt±-in-¨n-cn-¡p-¶p. AUz-t¡ävP\-depw a{´n-k-`bpw \nco-£n-¨Xv icn-bm-sW-¶p-h-cp-¶p, KhÀW-dp-tSXv ap³hn-[n-tbm-Sp-Iq-Sn-bp-ÅXpw  _mly-i-àn-I-fpsS BÚm\p-k-c-W-am-sW¶pw. 
2003  F³ Un F kÀ¡m-À A[n-Im-c-sam-gnªv bp ]n F kÀ¡mÀ A[n-Im-c-ta-dn-b-t¸mÄ lcym-\-bnse _m_p-]-c-am-\-µv, tKmh-bn ImZÀ \mYv kmÓn, KpP-dm-¯n ssIemSv ]Xn-an{X D¯À{]-tZ-in hnjvWp-Im-´vimkv{Xn F¶n-hsc ]pd-¯m-¡n. B hnhmZw Ac-§p-X-IÀ¯-t¸mÄ inh-cmPv ]m«o Xpd-¶p-]-dªp "{]kvXpX KhÀWÀamÀ Bi-b-]-c-ambn R§-tfmSv tbmPn-¸n-Ãm-¯-h-cm-b-Xp-sIm-­mWv amän-b-sX-¶v'þ At±-l-¯nsâ kXy-k-ÔX tIm¬{K-knsâ P\m-[n-]-Xy-hn-cp-²-Xsb {]Im-in-¸n-¡p-¶p. 1967 G{]n 1 apX HIvtSm-_À 1986 hscbpÅ Ime-L-«-¯n \nb-an-¡-s¸« 88 KhÀWÀam-cn 18 t]À¡mWv Imem-h[n ]qÀ¯n-bm-¡m-\p-Å-Xv.
tIcf¯nse KhÀW-dpsS t{]mknIyqj³ A\p-hmZw hnhm-Z-amb ]Ým-¯-e-¯n ]ecpw \nkm-c-ambn ImWp-Itbm Ah-K-Wn-¡p-Itbm sNbvX Hcp ap¶-dn-bn¸p­v. Kh¬saâv KhÀWÀ¡v  apIfnem-sW¶v [cn-¡-cpXv F¶-Xm-W-Xv. sI ]n kn kn {]kn-Uâv ctaiv sN¶n¯-e-bpsS hIbmWnXv. B`y-´-c-a{´n tImSn-tbcn _me-Ir-jvW³ Xm³IqSn AwK-amb a{´n-k` FSp¯ Xocp-am-\-t¯mSv KhÀWÀ kzoI-cn¨ \ne-]m-Sn-t\mSv {]Xn-I-cn-¨-Xn-s\-¯p-SÀ¶mWv Cu {]kvXm-h\ ]nd-¶-Xv. ctaiv sN¶n-¯-e-bpsS {]kvXm-h-\-sb-¶-Xp-sIm-­m-hWw henb Ne\w  krjvSn- ¡msX t]mb-Xv. F¶m cmPy-`-cWw \S-¯p¶ ]mÀ«n-bpsS kwØm-\-X-e-h³ F¶ \ne-bn {]I-Sn-¸n¨ A`n-{]mbw  KhÀWÀØm\w kw_-Ôn¨ tIm¬{K-knsâ cmjv{So-b-¡m-gvN-¸m-Snsâ XpSÀ¨-bm-Wv. sXc-sª-Sp-¡-s¸« kÀ¡m-cn-\pw-ap-I-fn-emWv \ma-\nÀt±iw sN¿-s¸« KhÀWÀ F¶-Im-gvN-¸mSv  sIm«n-tLm-jn-¡-s¸-Sp¶ P\m-[n-]-Xy-t{]-a-¯nsâ s]mÅ-¯cw Xpd-¶p-Im-«p-¶-Xm-Wv.
1967 se \memw ]mÀe-saâv sXc-sª-Sp¸phsc KhÀWÀ]-Zhn D]-tbm-Kn-¨p-Å cmjv{So-b-¡fn tIc-f-sam-gn-sI-bpÅ C´y³ cmjv{So-b-¯n\v A]-cn-Nn-X-am-bn-cp-¶p. ImcWw tI{µ-¯nepw kwØm-\-§-fnepw tIm¬{Kkv Xs¶-bm-bn-cp¶p A[n-Im-c-¯nÂ. ]Ýn-a-_w-Kmfpw tIc-f-hp-apÄs¸sS 8 kwØm-\-§-fn hncp-²-a-t\m-`m-h-apÅ Kh¬saâp-IÄ A[n-Im-c-¯n h¶-t¸m-gmWv KhÀWÀ ]Z-hnsb sImSp-hm-fmbn D]-tbm-Kn-¡m³ tIm¬{Kkv ]mÀ«n X¿m-dm-b-Xv. Iq«p-I£n Kh¬saâp-I-fpsS kl-P-amb AØn-c-Xbpw Akz-Ø-X-Ifpw KhÀWÀam-cpsS CS-s]-S-ep-IÄ¡v hgn-a-cp-¶m-hp-Ibpw sNbvXp. hnhn[ kwØm-\-§-fnse A\n-Ýn-X-Xz-¯nsâ ad-hn tIm¬{Kkv KhÀWÀamsc hnZ-Kv[-ambn hn\y-kn-¡s¸Sp¶ NXp-cw-K-I-cp-¡-fm¡n amän.
]Ýn-a-_w-Km-fn 1967  AtPmbv apJÀPn-bpsS t\Xr-Xz-¯n-ep-Å Iq«p-I£n Kh¬saân `n¶X DS-se-Sp-¯-t¸mÄ `qcn-]-£-an-Ãm¯ tIm¬{Kkv t\Xm-hmb {]Ypà N{µ-tLm-jns\ KhÀW-dm-bn-cp¶ [cw-hoc lpa-bq¬  Ah-tcm-[n-¨p. 1970  AtPmbv apJÀPn-bpsS c­mw a{´n-k` cmPn-h-¨-t¸mÄ Gähpw A[nIw Fw F Fam-cp-­m-bn-cp¶ tPymXn-_-kp-hnsâ t\Xr-Xz-¯n-epÅ kn ]n sF (Fw) s\ a{´n-k-`-bp-­m-¡m³ £Wn-¡msX \nb-a-k` ]ncn-¨p-hn-«p. 1971  Gähpw `oI-camb B{I-a-W-§sf AXn-Po-hn¨p 113 koäp-t\-Sm³  kn ]n sF (Fw) \mbn. F¶m 280 AwK-\nba-k-`-bn 5 AwK-§Ä am{X-apÅ _w¥m-tIm¬{K-knsâ t\Xmhv AtPmbv apJÀPnsb apJy-a-{´n-bm-Im³ £Wn-¡p-I-bmWv KhÀW-dm-bn-cp¶ Fkv Fkv [hm³ sNbvX-Xv.  (AtPmbv apJÀPn tPymXn-_-kp-hn-t\mSv aÕ-cn-¨p ]cm-P-b-s¸«v \nb-a-k`mwKw t]mep-a-Ãm-Xn-cp-¶p-). Ahn-izm-k-¯n-eqsS B a{´n-k-`sb \nb-a-k-`-bn ]cm-P-b-s¸-Sp-¯n-b-t¸mÄ kn ]n sF (Fw) s\ a{´n-k-`-bp-­m-¡m³ £Wn-¡msX \nb-a-k` ]ncn-¨p-hn-«p. 
1984  \mS-Iob kw`-h-§Ä¡v B{Ô-{]-tZiv km£yw hln-¨p. apJy-a{´n F³ Sn cma-dmhp UnUvankv sNbvX KhÀWÀ cmwemÂ, `mkvI-c-dm-hp-hns\ a{´n-k-`-bp-­m-¡m³ £Wn¨p. HSp-hn cma-dmhp, Fw F Fwam-scbpw Iq«n cmjv{S-]-Xn-`-h-\n-se¯n `qcn-]£w sXfn-bn-¨p. P½pImivaocn   KhÀW-dm-bn-cp¶ PKvtam-l³ ^q¡v A_vZp-Åsb ]pd-¯m-¡n-bXv krjn-¨Xv P\m-[n-]-Xy-Zp-c-´-am-bn-cp-¶p. A\p-tOZw 356 A\p-k-cn¨v P\m-[n-]Xyw sIme-sN-¿-s¸-Sp-Ibpw hnth-N-\m-[n-Imcw ZpÀhn-\n-tbmKw sN¿-s¸-Sp-Ibpw sN¿p¶Xv NÀ¨m-hn-t[-b-amb L«-¯n-emWv. 1987  kÀ¡m-cnb I½o-j³ ip]mÀi kaÀ¸n-¨-Xv. KhÀWÀ ]Z-hn -P\m-[n-]-Xy-¯n\v `oj-Wn-bm-Im-Xn-cn¡m³ Nne \nÀt±-i-§Ä I½o-j³  apt¶m«ph¨p-sh-¦nepw \S-¸n-em-bn-Ã. KhÀWÀam-cpsS hnth-N-\m-[n-Imcw Gähpw HSp-hn- {]tbm-Kn-¸n-bv¡m-\p-ÅXmsW¶v  HmÀ½n-¸n-¨p. F¶m C´y-bnse he-Xp-]-£-cm-jv{Sob ]mÀ«n-IÄ A[n-Im-c-¯n-en-cp-¶t¸msgÃmw `c-W-L-S-\-bpsS k¯-¡p-hn-]-co-X-ambn KhÀWÀ ]Z-hnsb D±n-jvS-Im-cy-¯n-\mbn D]-tbm-Kn-¡p-I-bmWv sNbvX-Xv.  tIm¬{Kkvþ _n sP ]n Kh¬saâp-IÄ¡v C¡m-cy-¯n Htc kao-]\w Xs¶-bm-bn-cp-¶p. KhÀWÀam-cpsS Imem-h[n tI{µ-K-h¬saânsâ CjvSImewhsc F¶m-b-Xn-\m `cn-¡p¶ ]mÀ«n-bpsS kwØm\ t\Xr-Xz-§Ä¡v KhÀWsd `oj-Wn-s¸-Sp¯n X§-fpsS cmjv{Sob Imcy-km[yw t\Sm-sa¶ AhØ h¶p. B L«-¯n-emWv KhÀWÀam-cpsS Imem-h[n Xocpw-hsc XpS-cm³ A\p-h-Zn-¡Ww F¶ \nÀt±iw DbÀ¶p-h-¶Xv F¶m AXpw AwKo-I-cn-¡-s¸-«n-Ã.
`c-WLS-\-bpsS A\p-tOZw 156 (1) A\p-k-cn¨v KhÀWÀamsc Ft¸mÄ thW-sa-¦nepw ]pd-¯m-¡m³ tI{µ-kÀ¡m-cn-\m-Ipw. A©p-sIm-Ã-amWv KhÀW-dpsS Imem-h[nsb¦nepw GXp-\n-an-jhpw Xncn-¨p-hn-fn-¡-s¸-Sm-sa¶ Ac-£n-XXzw Hmtcm KhÀWÀam-tcbpw Nqgv¶p-\n¡p-¶p. bYmÀ°-¯n Cu hkvXp-X-bmWv hn\o-X-hn-t[-b-hn-iz-kvX-cmbn `cn-¡p¶ ]mÀ«n-bpsS  sNÃw Npa-¡p-¶-h-cmbn KhÀWÀamÀ amdp-¶-Xnsâ bYmÀ° ImcWw ]mÀ«n-I-fnse {Kq¸p-XÀ¡w Hgn-hm-¡p-¶-Xn-\pw, iey-¡msc \mSp-I-S-¯p-¶-Xn-\p-sam-s¡-bpÅ D]m-[n-bmbn KhÀWÀ ]Z-hn-I-f-¦-s¸-«p-I-gn-ªn-cn-¡p-¶p. asäm-cÀ°-¯n htbm-P\ hn{i-a-tI-{µ-ambn cmPv`-h-\p-IÄ A[:]Xn-¡-s¸-«p-I-gn-ªn-cn-¡p-¶p.
"UnkvI-h-dn Hm^v C´y' F¶ ]pkvX-I-¯n Ph-lÀem s\lvdp {]hn-iym-K-hÀWÀ Øm\s¯ hnaÀin-¡p-¶p-­v. UÂln-bntem knwe-bntem  Ccp-¶p-sIm­v C´y-bnse hnhn[ {]hn-iy-Isf \nb-{´n-¡p-hm-\pÅ D]-I-c-W-amWv KhÀWÀ-Øm\w F¶mWv At±lw ]d-ª-Xv. F¶m kzmX-{´m-\-´c C´y-bnepw KhÀWÀam-cpsS \ntbmKw AXp-X-s¶-bm-Wv. C´y³ `c-W-L-S\-bpsS ASn-Øm-\-kzm-`m-h-L-S-I-§-fn-sem-¶mb s^U-d LS-\sb XInSw adn-¡p¶ Xc-¯n-emWv KhÀWÀ ]Zhn Zpcp-]-tbm-K-s¸-Sp-¯p-¶-Xv. kwXr-]vX-amb kwØm-\-§fpw kpi-à-amb tI{µhpw F¶ ImgvN-¸m-Snsâ A´I-cmbn s\lvdp-hnsâ ]n³Km-an-IÄ amdn. 
\nb-a-\nÀ½m-W-k-`-bn \nb-a-\nÀ½m-W-th-f-bn DbÀ¶p-h-cp¶ NÀ¨-I-fmWv B \nb-a-¯nsâ Dt±-is¯ shfnhm-¡p-¶Xv. tIm¬Ìn-äyq-hâv Akw-»n-bn KhÀWÀ ]Z-hnsb kw_-Ôn¨p \S¶ NÀ¨-IÄ hyà-am-¡p-¶Xv tI{µ-`-c-W-I£nbpsS CwKn-Xm-\p-k-cWw Nen-t¡­ H¶Ã KhÀWÀØm\w Fs¶m-cp-I-cp-X AwK-§Ä¡p­m-bn-cp-¶p-sh-¶m-Wv. {]mb-]qÀ¯n thm«-h-Im-i-¯nsâ ASn-Øm-\-¯n KhÀWsd sXc-sª-Sp-¡Ww F¶-hm-Z-¯n\v Hcp L«-¯n taÂss¡-e-`n-¨n-cp-¶p. F¶m IcSv I½nän HSp-hn F¯n-t¨À¶Xv {]kn-Uân-\m \nb-an-¡-s¸-Sp-¶-]-Z-hn-bmWv KhÀW-dp-tSXv F¶m-Wv Xocp-am-\-¯n-em-Wv. 1935 se Kh¬saâv Hm^v C´y BIvS-\p-k-cn¨v cmÚn-bpsS {]Xn-]p-cp-j³ F¶ \ne-bn koam-Xo-Xamb A[n-Im-c-ap-­m-bn-cp¶ {]hn-iym-K-hÀW-am-cp-sS-Xn\p kam-\-amb A[n-Imcw \ÂI-s¸-«p. cmÚn-bpsS kwXr]vXn DÅ-Imew hsc F¶Xv {]kn-Uân\v CjvS-ap-Å-Imew hsc F¶m-bn-amdn F¶p-am-{Xw. {]kn-Uân-tâXv tI{µ-K-h¬saân-tâXv F¶pw, `cn-¡p¶ ]mÀ«n-bp-sS-Xp-sa-¶À°w. `c-W-L-S-\-bpsS A\p-tOZw 356 A\p-k-cn¨v sXc-sª-Sp-¡-s¸« Kh¬saâns\ ]ncn-¨p-hn«v KhÀWÀ `cWw \S-¯m\pw BÀ«n-InÄ 163 (1) (2) A\p-k-cn¨v hnth-N-\m-[n-Imcw {]tbm-Kn-¡m\pw KhÀWÀamÀ¡v A[n-Imcw \ÂIn. Cu hnth-N-\m-[n-Imcw `c-W-L-S-\m-\p-kr-X-am-bpw `c-W-L-S-\-¡p-hn-t[-ambpw {]tbm-Kn-¡-W-sa-¶mWv ]d-bp-¶-Xv. KhÀWÀamÀ¡v C{Xbpw hn]p-e-amb A[n-Im-c-§Ä e`y-am-Ip-t¼mÄ `c-W-L-S-\-bpsS ASn-Øm-\-L-S-I-§-fn-sem-¶mb s^U-d kz`m-hs¯ AXp _m[n-¡m³ ]mSpt­m F¶-XmWv {]k-à-am-Ip¶ tNmZyw. bYmÀ°-¯n Cu hnth-N-\m-[n-Imcw KhÀW-dp-sS-Xà adn¨v tI{µ-K-h¬saânsâ (`cn-¡p¶ ]mÀ«n-bpsS) CwKn-X-{]-Im-c-am-sW¶ hkvXp-X-bmWv \ap¡v ap¶n-ep-Å-Xv. AXp-sIm-­mWv D¯À{]-tZiv KhÀW-dm-bn-cp¶ ktcm-Pn\n \mbnUp ]d-ªXv Xm³ kzÀ®-Iq-«n-e-S-¡-s¸« ]£n-bm-sW-¶v \ma-\nÀt±iw sN¿-s¸-Sp¶ KhÀWÀ¡v tI{µ-K-h¬saânsâ CwKn-X-{]-Im-c-a-ÃmsX hntam-N-\m-[n-Imcw {]tbm-Kn-¡m-\m-hn-söv a\-kn-em-¡m³ kmam-\y-_p-²n-am{Xw aXn-btÃm?  `c-W-L-S-\m-]-c-ambpw `c-WLS-\-¡p-hn-t[-b-ambpw D]-tbm-Kn-t¡­ hnth-N-\m-[n-Imcw KhÀWÀamÀ  `c-W-I-£n-¡p-th­n Zpcp-]-tbmKw sN¿p-¶p-sh-¶-Xnsâ kzbw kwkm-cn-¡p¶ HSp-hn-es¯ DZm-l-c-W-amWv ]nW-dmbn hnP-b-s\-Xnsc s{]mkn-Iyq-j\v A\p-hmZw \ÂInb KhÀW-dpsS Xocp-am-\w. kp{]ow-tIm-S-Xn-bpsS Ggw-K-s_©v ]d-ªXv Kh¬saâv tkzOm-Xn-]-c-amtbm A\o-Xn-]-c-amtbm s]cp-am-dn-bmtem BWv hnth-N-\m-[n-Imcw {]tbm-Kn-¡m-hp-¶Xv F¶m-Wv. kwØm-\s¯ AUz-t¡äv P\-d \ÂInb \nbtam]tZ-is¯ (AUzt¡äv P\-d-ens\ \nb-an-¡p-¶Xpw KhÀW-dmWv) Kh¬saâv NÀ¨-sN-bvXv, FSp¯ Xocp-am-\-¯nse \yq\-X-IÄ B kÀ¡m-cp-ambn hn\n--abw sN¿m-sX-bmWv tIcf KhÀWÀ Xocp-am-\-sa-Sp-¯n-cn-¡p-¶-Xv. hnth-N-\m-[n-Imcw Zmky-a-t\m-`m-h-¯nsâ {]I-S-\-am-Ip-¶-XmWv \mw I­-Xv. C\n hnth-N-\m-[n-Imcw tNmZyw sN¿-s¸-Sm-\m-hm-¯-XmWv F¶-hm-Zhpw \ncÀ°-I-am-Wv. _olmÀ kÀ¡m-cns\ ]ncn-¨p-hn« KhÀWÀ _q«m-knw-Knsâ \S-]Sn kp{]ow-tIm-SXn hnaÀin-¡p-Ibpw _q«m-knw-Kn\v ]pd-¯p-t]m-tI-­n-h-¶Xpw Ncn-{X-am-Wv. sIm«n-tLm-jn-¡-s¸« hnth-N-\m-[n-Im-c-¯nsâ ad-hn P\m-[n-]-Xy-¯nsâ ih-¡p-gn-tXm-­m³ {ian¨ KhÀWÀam-cpsS  sNbvXn-IÄ \½psS ap¶n-ep-­v.
Npcp-¡-¯n KhÀWÀ hnth-N-\m-[n-Imcw F¶ {_Òmkv{Xw [cn-¨n-cn-¡p-¶p. ]s£ Igp¯v tI{µw `cn-¡p-¶-]mÀ«n-bpsS hmÄap\-Xp-¼n-emWv. `c-W-LS\m-\nÀ½m-X-¡Ä¡v ZoÀL-ZÀi\w sN¿m³ Ign-bm-sX-t]mb Hcp Zpc-´-am-Wn-Xv. tIm¬{Kkpw P\-Xm-]mÀ«nbpw _n sP ]nbp-saÃmw C¡m-cy-¯n Htc-Xq-hÂ]-£n-IÄX-s¶-bm-bn-cp¶p.
KhÀWÀ]-Z-hnsb kw_-Ôn¨v hyà-amb cmjv{So-b-\n-e-]mSv F¶pw kn ]n sF (Fw)\p­mbn-cp-¶psh¶v ImWmw. C´y³ P\m-[n-]-Xy-hy-h-Ø-bnse iàn ZuÀ_-ey-§-sfbpw NXn-¡p-gn-I-sfbpw hni-I-e\w sNbvXp Xncn-¨-dn-bm³ Ignª ]mÀ«n-bmWv kn ]n Fw F¶-Xp-sIm-­m-Wn-Xv.   tI{µ-kw-Øm-\-kÀ¡mÀ _Ô-s¯-¡p-dn¨v ]Tn-¡m³ \ntbm-Kn¨ kÀ¡m-cnb I½o-jsâ kn ]n sF (Fw) kaÀ¸n¨ ip]mÀi-IÄ AXnsâ ASn-Øm-\-¯n-em-bn-cp¶p.
KhÀWÀ]-Zhn `cn-¡p¶ ]mÀ«n Zpcp-]-tbmKw sNbvX L«-§-fn-seÃmw ià-amb {]Xn-tj[w cmPy¯v DbÀ¶p-h-¶n-cp-¶p. tIm¬Ìn-äyq-hsâ Akw-»n-bn Hcp L«-¯n NÀ¨-sN-¿-s¸-«-Xp- t]mse KhÀWÀ P\m-[n-]-Xy-]-c-ambn sXc-sª-Sp-¡-s¸-«-bm-fm-IWw F¶ hmZ-K-Xnbpw DbÀ¶p.- h-¶n-«p-­v. k: C Fw Fkv Xs¶ Cu hkvXpX Nq­n-¡m-Wn-¨n-«p-­v. kpi-à-amb tI{µw F¶ ImgvN-¸m-S-h-X-cn-¸n¨v htbm-P-\-hn-iz-kvXsc KhÀWÀam-cmbn Ah-tcm-[n¨v kwkvYm\-§-fnse P\-§-fpsS P\m-[n-]-Xym-h-Im-is¯ Ih-cm³ KhÀWÀamsc D]-tbm-Kn-¡m³ ]mSn-Ã. A§-s\-bm-sW-¦n k: C Fw Fkv ]d-ª-Xp-t]mse KhÀWÀ ]Zhn th­¶phbv¡p-I-bmWv th­Xv asäm-cÀ°-¯n C´y-bpsS P\m-[n-]-Xy-i-co-c-¯nse A\m-h-iy-L-S-I-ambn KhÀWÀ ]Zhn amdn-I-gn-ªn-cn-¡p-¶p. P\m-[n-]-Xy-¯n-tâbpw `c-W-L-S-\-bp-tSbpw \nÀ_m-[-amb Hgp-¡n\v KhÀWÀ ]Zhn XSÊw krjvSn-¡p-¶p.
tIm¬{K-knsâ kao-]\w s\lvdp-Xs¶ hnaÀin¨ {]hn-iy-I-fnse KhÀWÀ P\-dÂam-cpsS amXr-I-bn tI{µ-kÀ¡m-cnsâ ZÃmÄam-cmbn KhÀWÀ amdp-¶p-sh-¶-Xm-Wv. ss\an-jnIt\-«-§Ä¡mbn KhÀWÀ ]Zhn ZpÀhn-\n-tbmKw sN¿-s¸-Sp¶ L«-¯n k: C Fw Fkpw kn ]n F½pw DbÀ¯n-¸n-Sn¨ cmjv{Sob \ne-]m-Sp-IÄ C¶v hfsc {]k-à-am-sW-¶p-h-cp-¶p.

2 comments:

Sachu said...

It's true....

sandeepkumar said...

I MAY BE SPEAKING BROKEN ENGLISH BUT NOT BROKEN TRUTH AKG

Post a Comment