" This blog consists of some articles written by me, which are published in some popular magazines and journals, based on the current social problems that are contemporary relevant and needs social attention. As internet and its scope is widely misused today, it is necessary that the youth should be ready to show their response to those social evils, by exposing the real scenario and naked truth through blogging and other internet technologies. I suggest you all to be ready to follow this model. "

Thursday, May 27, 2010

കത്തുന്നത് ആരുടെ ചിതയാണ്?

]t«-ecpw sXm½nbpwþ ]e-hpcp HmÀ½-bn-te-s¡¯n adª k¡-dnb F¶ IYm-Im-c³ hmÜ-b-cq-]-¯nepw ASqÀ skÃp-tem-bn-Unepw ]IÀ¶ cq]-I-§Äþ C´y³ cmjv{Sobw ]e-t¸mgpw Chsc ad-¡m³ \s½ A\p-h-Zn-¡p-¶n-Ã. hI-t`Zw CXp-am-{Xw. ]t«-eÀs¡mcpsXm½n. C´y³ cmjv{So-b-¯n sXm½n¡v Hcp-]mSv sXm½n-amÀ ]e-Xn-\mepw hne-bvs¡-Sp-¡-s¸«v ssIbp-bÀ¯p¶ sXm½n-IÄ F¶-Xn {]mb-Ýn-¯-ta-Xp-an-Ãm-¯-hÀ. BW-h-¡-cmÀ thms«-Sp-¸p- th-f-bn \mw Ahsc I­p. P\-{]-Xn-\n[n F¶ kwÚ-bpsS kmcmwiw t_m[y-s¸-Sm-¯-hsc. Ata-cn-¡³ P\-{]-Xn-\n-[n-IÄ ]e-h«w Xe-\m-cn-g-Iodn ]cn-tim-[n-s¨mcp Icm-dnsâ ]pdw-N-«-t]mepw ImWmsX Bta³ ]d-ª-h-sc; Ahsc \mw Ct¸mgpw ImWp-¶p. DZm-¯-hpw DXvIr-jvS-hp-ambn hnti-jn-¸n¡-s¸-Sp¶ C´y³ P\m-[n-]-Xy-¯nsâ \S-h-gn-I-fnÂ. C¯-hW Bkn-b³ IcmÀ. DÅ-S¡sas´¶v Adn-bnà H¸n-«-Xn Fs´t¶m F´n-s\t¶m Adn-bm¯ sXm½n-amÀ \mSmsI ]mSn-\-S-¡p¶p Bkn-b³ amlm-ßyw. "]mcn ]pecpw P\m-[n-]Xysa{X at\m-lcw' F¶v BÀs¡-¦nepw aqfn-t]m-Im³ tXm¶n-bm \½Ä i¦-s¸-S-cp-Xv. ]mÀe-saâv t]mIs« kz´w ]mÀ«n-bn-se-¦nepw NÀ¨-sN-¿-W-sa¶v ]d-bm³ \mhv s]m§m¯ P\-{]-Xn-\n-[n-Isf HmÀ¯v Xe-Ip-\n-¡p-I.
\c-knw-l-dmhp Fs¶mcp Úm\-hr-²³ A[n-Imcw Hgn-ªv kz´w a\-Ênsâ DÅ-d-I-fn-te-¡p-am-{X-ambn \S-¶p-a-d-ªXv IÀj-I-cpsS ]«-S-I-fpsS \Sp-hn-eq-sS-bm-Wv. (Km«v) hym]m-c-I-cm-dnsâ amkva-cn-I-X-bn A`n-c-an-s¨m-cp-{]-kvYm-\-s¯bpw {][m-\-a-{´n-tbbpw I¯p¶ IÀj-Isâ NnXtbbpw Nq­n-¡m-«n-bmWv kztZin PmKc¬a©v _n sP ]nbpsS A[n-Im-c-cm-{ão-b-¯n-te-¡pÅ ]mX-sbm-cp-¡n-b-Xv.  Ncn-{X-¯n \n¶pw ]mTw-]-Tn-¡m³ ad-¶p-t]m-sbmcp  P\-X-bpsS  HmÀ½-sX-än \n¶p-amWv Ct´mþ Bkn-b³ IcmÀ ]nd-¡p-¶-Xv.  Cu L«-¯n Nne-tNm-Zy-§Ä tNmZn-¡-s¸-tS-­-Xm-bn-«p-­v.
1967  DS-se-Sp¯ Bkn-b³ cmjv{S-§-fp-ambn NÀ¨-IÄ¡pw Icm-dn-\pÅ k¶-²X {]I-Sn-¸n-¡-en\pw 2002 hsc F´p-sIm­v Im¯n-cn-t¡-­n-h¶p?
hmPvt]-bnbn XpS-§nb NÀ¨-IÄ IcmÀ H¸n-S-en-se-¯m³ bp ]n F `c-W-¯n Ign-bm-¯-sX´v?
C´y-bpsSIqSn imTyw sIm­v ac-hn-¸n-¡-s¸-«n-cp¶ tZmlm-h-«-NÀ¨-IÄ¡v apJy-ImÀ½n-IXzw hln-¡m³ C´y s]mSp-¶-\th X¿m-dmbXnsâ kmwK-Xysa´v?
ImÀjnI k_vkn-Un-bpsS Imcy-¯n bqtdm-]y³ km¼-¯nI kaq-lhpw Ata-cn-¡bpw kzoI-cn¨ ZpimTyw AhÀ Dt]-£nt¨m?
F´p-sIm-­v Bkn-b³ Icm-dn \n¶v C³^Àta-j³ sSIvt\m-f-Pn, tkm^vävshbÀ Dev]-¶-§Ä Hgn-hm-¡-s¸-Sp-¶p?
Cu tNmZy-§Ä¡v D¯cw Is­-¯p-t¼mÄ am{Xta Bkn-b³ Icm-dnsâ s]mcp-fn-te¡v IS-¡m-\m-hq.
atejy³ hntZ-i-hym-]m-c-hy-h-km-b-a{´n apkvX-^ap-l-½Zv Bkn-bm³ Icm-dns\ {]Xn Bth-i-`-cn-X-\m-Wv. 110 tImSn-bn-e-[nIw P\-§-fpÅ C´y-bn-te¡v   80% ate-jy³ DÂ]-¶-§fpw \nIp-Xn-i-ey-an-ÃmsX 2016 BIp-t¼m-tg¡pw F¯-s¸-Sp-sa-¶-Xn-em-W-Xv.   Bkn-b³ cmjv{S-§-fp-am-bn IcmÀ H¸n-«-Xnsâ ]Ým-¯-e-¯n ]{X-{]-hÀ¯Isc A`n-ap-Jo-I-cn-¡p-t¼m-gmWv ate-jy³ a{´n IcmÀ F§-s\-bmWv Xsâ cmPy-¯n\v KpWI-c-am-Ip¶sX¶v hni-Zo-I-cn-¨-Xv. Bkn-b³ cmjv{S-§Ä C{Xbpw Im¯n-cp¶ asämcp kzX-{´-hym-]mcIcmÀ thsd-bp-­m-bn-«n-Ã. Bdv hÀj-s¯-¡m-¯n-cn¸ns\m-Sp-hn hen-sbmcp e£yw km[n-¨-Xnsâ elcn At±-l-¯nsâ hm¡p-I-fn-ep-­m-bn-cp-¶p. ate-jy-bpsS 12-þm-aXv  hym]m-c-]-¦m-fn-bmb C´y 7767 DXv]-¶-§-fpsS \nIpXn 2013 Unkw-_À 31 \Iw ]qÀ®-ambpw Dt]-£n-¡pw. 2016 Unkw-_À 31 \v 1260 DXv]-¶-§-fpsSbpw. Npcp-¡-¯n C´y-bn-te¡v 81% DXv]-¶-§Ä 2013 epw 9% 2016 epw am{Xta \nIp-Xn-bn-ÃmsX Cd-¡p-aXn sN¿m-hp-sb-¶pw, 20% DÂ]-¶-§Ä 5% am{Xw \nIpXn \ÂIn Cd-¡p-aXn sN¿p-sa-¶pamWv hnh-cn-¡-s¸-«-Xv.
2009 s^{_p-h-cn-bn Xmbveâv hntZ-i-Im-cy-h-Ip-¸nsâ hàmhv XcnXv Nmcp-¦Xv ]d-ªXv C´y³ hmWn-Py-a-{´nbpw Bkn-b³ cmjv{S-§fpw X½n kzX-{´-hym-]m-c-I-cmÀ H¸n-Sm³ CS-bp-­v. AtXm-Sp-IqSn 3666 D¸-¶-§Ä 0 \nIp-Xn-bn C´y-bn-te¡p Cd-¡p-aXn sN¿m-\m-hpw. Ct¸mÄ C´y-bp-ambn Xmbve-­n-\p-ÅXv 82 DXv]-¶-§-fpsS `mKn-I-amb DS-¼Sn am{X-am-Wv. ]s£ IcmÀ H¸n-Sp-¶Xv Xmbveâv ]mÀe-saânsâ A\p-hm-Zs¯ B{i-bn-¨n-cn-¡pw. Xmbveânsâ `c-W-L-S-\-b-\p-k-cn¨v B cmPys¯ kv]Àin-¡p¶ GsXm-cp-I-cmdpw ]mÀe-saân NÀ¨-sN-bvXn-cn-¡Ww F¶-Xp-\nÀ_-Ô-am-Wv. Xmbveâv  ]mÀe-saânsâ A\p-hm-Z-t¯mSpIqSnbmWv X§Ä IqSn AwK-amb 10 AwK cmjv{S-k-Jy-amb Bkn-b\p-ambn C´y³ hmWn-Py-a{´n B\µv iÀ½ H¸n-«-sX¶v hyàw. Bkn-b³ kJy-cm-jv{S-§Ä¡pw, Ahn-Sps¯ P\-§Ä¡pw Ahy-à-Xtbm Bi-¦-Itfm CÃ. hkvXp-X-Ifpw IW-¡p-Ifpw \nc¯n AhÀ Icm-dns\ ]n´p-Wbv-¡p-¶p. Ah-cpsS cmjv{S-¯nsâ hnin-jy -ImÀjn-I-ta-J-e-bpsS D¯-a-Xm-Xv]-cy-§Ä ap³\nÀ¯n, Km«v Icm-dnsâ ]cn-W-Xn-bn Gjy³ ]pen-I-fm-bn-cp¶ X§Ä shdpw  IS-emkv ]pen-bmbn A[:]Xn-¨p-sh¶pw hym]mc IcmÀ hgn  Xpd-¶n« hmXn-ep-I-fmWv Cu Ah-Ø-bn F¯n-¨-sX-¶p-amWv ate-jy³ {][m-\-a-{´n-bm-bn-cp¶ alm-XoÀ apl-½Zv sFIy-cm-jv{S-kw-L-S-\-bpsS thZn-bn hne-]n-¨-Xv. C\n-sbmcp ]p\-cp-Öo-h\w ImÀjn-I-ta-J-e-bn-eqsS am{Xta km[y-am-Iq-sb¶p Xncn-¨-dn-bp-Ibpw ImÀjnI ]mt¡-PpIÄ¡v cq]w \ÂIp-Ibpw sNbvXp,  ate-jy. ]mtam-bn DÄs¸-sS-bpÅ ImÀjn-I-hn-f-IÄ¡v k_vknUn \ÂIp-Ibpw Bbn-c-¡-W-¡n-t\-¡À `qan-bn Irjn`qan ]m«-¯n-s\-Sp¯v kÀ¡m-cp-S-a-Ø-X-bn \S-¸n-em-¡p-Ibpw sNbvX atejy C\n Ib-äp-a-Xn-bn-eqsS XIÀ¶ k¼-ZvL-S-\sb kwc-£n-¡m-sa-¶p-I-cp-Xp-¶p.
c­v kao-]-\-§-fpsS kqN-I-§-fm-Wn-Xv. A\p-`-h-§-fpsS ASn-Øm-\-¯n ImÀjnI taJ-e-bn-emWv cmPy-¯nsâ `mhn-sb¶v Xncn-¨-dn-bp-Ibpw AtX-k-abw P\m-[n-]-Xy-L-S\ apdpsI ]nSn-¡p-Ibpw sN¿p¶ kao-]-\§fmWv apI-fn kqNn-¸n-¨Xv. BW-h-¡-cm-dnsâ ]n¶m-se-sb-¯nb Bkn-b³ Icmdpw hyh-Ø-Ifpw C´y³ ]mÀe-saâw-K-§Ä¡p-t]mepw AÚm-X-am-Wv. tI{µ-Im-_n-\-än hncp-²m-`n-{]mbw tcJ-s¸-Sp-¯n-sb¶v hmÀ¯-I-fn-eqsS \ma-dn-ª tIc-f-¯n \n¶pÅ tI{µ-a-{´n-amÀ Icm-dn-\-\p-Iq-e-amb Ah-Im-i-hm-Z-§-fp-ambn cwK-s¯¯n. hb-emÀ chn Hcp lnam-e-b³ A_-²w-IqSn ]d-ªp-h-¨p. Gä-hp-a-[nIw Im¸n DXv]m-Zn-¸n-¡p¶ hnbäv\mw Bkn-bm-\n AwK-a-sÃ-¶v.- P\m-[n-]Xyw tIhew \mSy-am-sW¶pw km{am-Py-Xz-hn-t[-b-Xz-amWv X§sf \bn-¡p-¶-sX¶pw hnfw-_cw sN¿p-I-bmWv tIm¬{Kkv t\Xr-Xz-¯n-epÅ bp ]n F Kh¬saâv.  hntZ-i-\n-t£-]-¯n\pw ]¦m-fn-¯-kw-cw-`-§Ä¡pw klm-b-I-c-am-Ip-sa-¶-XmWv Icm-dnsâ BIÀj-I-L-S-I-sa¶v tI{µ-kÀ¡mÀ hni-Zo-I-cn-¡p-¶p, H¸w hne-¡-bäw Hgnhm¡m\mhp-sa¶pw.  knwK-¸qÀ Hgn-sI-bpÅ Bkn-b³ cmjv{S-§-fm-Is« X§-fpsS ImÀjn-I-k-¼-ZvL-S-\sb iàn-s¸-Sp-¯p-sa-¶-Xn-emWv Icm-dns\ kzoI-cn-¡p-¶-Xv.
C¶s¯ C´y³ P\m[n]Xy-¯n\v C§-s\-sbmcp `mjm-´-cw-IqSn Iev]n-¡mw. P\-{]-Xn-\n-[n-IÄ-t]mepw A{]k-à-am-sbmcp `c-W-kw-hn-[m\w F¶-XmWv AXv. BW-h-¡-cmÀ H¸n-Sp-¶Xv C´y³ ]mÀe-saân NÀ¨-sN-¿m-sX-bm-Wv. A¶v CS-Xp-]£w DbÀ¯nb {]Xn-tcm[w XIÀ¶-sX-§-s\-sb¶v GhÀ¡pw Adn-bmw.  C¶v CS-Xp-i-ey-an-Ãm¯ `c-W-¯n A`n-c-an-¡p¶ tIm¬{Kkv t\XrXzw Bkn-b³ Icm-dn H¸n-Sp-t¼mgpw BÀ¡p-a-dn-bnà Icm-dnsâ DÅ-S-¡-sa-s´¶v. Adn-bm-\pÅ Ah-Im-i-¯n-\p-th­n P\-{]-Xn-\n-[n-IÄ i_vZ-ap-bÀ¯p-¶Xn\v  \mw ImtXmÀ¡pI.
Bkn-b³ Ncn{Xw
"Bk-'bn \n¶p-am-bn-cp¶p XpS¡w. ^nen-ss¸³kv, ate-jy, Xmbveâv F¶o cmPy-§-f-S-§p¶ {Xncm-jv{S-k-Jy-am-bn-cp¶p 1961  XpS¡w Ipdn-¨-Xv. 1967 BKÌv 8 \v _mt¦m-¡nse Xmbveâv hntZ-i-Im-cy-h-Ip-¸p-sI-«n-S-¯n A©v cmPy-§-fn \n¶pÅ \mev hntZ-i-Im-cy-a-{´n-amÀ DÄs¸« D¶-X-X-e-kwLw tbmKw tNÀ¶p-\-S-¯nb _m¦vtIm¡v {]Jym-]-\-amWv (Bkn-b³ {]Jym-]-\-sa¶pw ]d-bp-¶p­v) Bkn-b³ cmjv{S-kw-Jy-¯nsâ intcm-en-JnXw. _mly-`o-j-Wn-I-fn \n¶pÅ kpc-£n-XXzw, taJ-e-bnse km¼-¯nI `{ZX XpS-§nb ImgvN-¸m-Sp-I-fn-eq-¶n-bmWv _mt¦m¡v {]Jym-]\w. 1976 se _menkt½-f\w km¼-¯n-I-k-l-I-c-W-sa¶ ImgvN-¸mSv apt¶m-«p-sh-¨p-sh-¦nepw 80 IfpsS a[y-¯n-emWv B \nebv-¡pÅ \o¡-§Ä D­m-Ip-¶-Xv. Km«v  Icm-dnsâ ]Ým-¯-e-¯n 1991  Xmbveâv kzX{´yhym]m-c-I-cmÀ F¶ ImgvN-¸mSv apt¶m-«p-sh-¨p. CXn-\n-S-bn {_qssW Bdm-as¯ AwK-cm-jv{S-ambn kJy-¯n tNÀ¶p. Bkn-b³ cmjv{S-§-fpsS hym]m-c-_-Ô-§-fnse {]I-S-amb Hcp Znim-am-ä-¯nsâ XpS¡w ChnsS ImWm\mIpw. 94  hnb-äv\mapw 97  aym³adpw emthmkpw It¼m-Un-bbpw tNÀ¶p. ssN\bpw P¸m\pw Z£n-W-sIm-dn-bbpw DÄs¸-Sp¶ Ing-¡-t\-jy³ km¼-¯nI kJyw F¶ ate-jy-bpsS \nÀt±-is¯ Ata-cn-¡-bp-tSbpw P¸m-tâbpw `mK-¯p-\n-¶p-­mb FXnÀ¸n-s\-Xp-SÀ¶v \ncm-I-cn-¨p. 1997 se Gjy³ km¼-¯n-I-X-IÀ¨sb XpSÀ¶v Bkn-b³ cmjv{S-§fpw ssN\, P¸m³, Z£n-W-sIm-dnb (Bkn-b³ +3) F¶o cmjv{S§-fp-ambn km¼-¯nI kl-I-cWw Øm]n-¨p. 2006  Bkn-b³ kJy-¯n\v sFIy-cm-jv{S-k-`-bpsS P\-d Iu¬kn-en \nco-£-Imw-KXzw e`y-am-bn. 2007  Bkn-b³ cmjv{S-kJyw kap-Nn-X-ambn BtLm-jn¨ Hcp-hÀj-am-Wv,  kJy-cq-]o-I-c-W-¯nsâ 40þmw hmÀjn-Ihpw Ata-cn-¡³ kl-I-cW¯nsâ 30--þmw hmÀjn-I-hpw. 2007 BKÌv 26 \v Bkn-b³ km¼-¯n-I-k-aqlw bYmÀ°y-am¡pI F¶ e£yw ssIh-cn-¡m³ ap³ssI-sb-Sp-¡p-sa¶v Bkn-b³ {]Jym-]n-¨p. 2015 HmSpIqSn CXv bmYmÀ°y-am-¡p-¶-Xn-\pÅ {]hÀ¯-\-]-²-Xnbpw {]Jym-]n-¡-s¸-«p. C´y-bn-te-¡pÅ km{am-Py-Xz-aq-e-[-\-i-àn-I-fpsS Hcp CS-\m-gn-bm-Wn¶v Bkn-b³ cmjv{Skaqlw. Hcp P\-X-bpsS I®p-sh-«n¨v `c-Wm-[n-Im-cn-I-fpsS \ng-en-eqsS IS-s¶-¯p-s¶mcp XkvIc-cq-]amWo-I-cmÀ.
C´y-bpsS  \mem-as¯  henb hym]m-c-]-¦m-fn-bmWv Bkn-b³ cmjv{S-k-aq-lw. bqtdm-]y³ km¼-¯n-I-k-aq-lw, Ata-cn-¡, ssN\ F¶n-h-bmWv BZys¯ aq¶v cmjv{S-§Ä. Km«v Icm-dnsâ ]Ým-¯-e-¯n 1992  Bcw-`n¨ {]mY-an-I-NÀ¨I-fpsS ]cn-Wm-a¯nsâ krjvSnbmWv BKÌv 13 sâ IcmÀ. 1995  \S¶ a{´n-X-e-NÀ¨ Gjy³ dnP-W t^md-¯n C´y-bpsS ]¦m-fn¯w Dd-¸m-¡n. {]kvXp-X-tbm-K-¯n {][m-\-a-{´n-bm-bn-cp¶ hmPvt]bn ]s¦-Sp-¯n-cp-¶p. Bkn-b³ Icm-dnsâ  Gähpw henb  KpW-t`m-àm-¡-Ä knwK-¸q-cm-Wv. ImÀjn-I-ta-J-ebv¡v bmsXmcp ]cn-K-W-\bpw \evIm¯ D]-t`m-àr-cm-jv{S-amWv knwK-¸qÀ. 2002 \hw-_À 5\v It¼m-Un-b-bn \S¶ Bkn-b³ kt½-f-\-¯n knwK-¸qÀ {][m-\-a{´n tKm tNmIv tSmwKv  Bth-i-t¯msS Bkn-b³ cmjv{S-k-Jys¯ Hcp Pt¼m Päv hnam-\-t¯mSv D]-an-¨p. "Bkn-b³+3 (P¸m³ ku¯v sImdn-b, ssN\) Hcp Nnd-Im-Wv. atä-Nn-dIpw Ct¸mÄ bmYmÀ°y-am-hpIbmWv. AXv C´y-bmWv. C\n apt¶m«v IpXn-¡mw.'
1960 Ifn tImf\n-`-c-W-¯n \n¶v tamNn-X-amb Ct´m-t\jy DÄs¸-sS-bpÅ cmjv{S-§-fpsS ap³ssI km²y-am-sbm-cp kJy-amWv Bkn-bm³. tkmhn-bäv bqWn-bsâ XIÀ¨-bv¡p-tijw  temI-km-¼-¯n-I-cw-K-¯p-­mb amä-§Ä hym]m-c-I-cm-dp-IÄ hgn-bp-­mb km¼-¯n-I-_-Ô-§Ä AXnsâ {]Xn-^-e-\-§Ä Bkn-bm-s\bpw kzm[o-\n-¨n-«p-s­¶v ImWmw. knwK-¸qÀ Hgn-sI-bpÅ _m¡n Bkn-bm³ cmjv{S-§Ä ImÀjn-I-ta-J-ebv¡v {]tXy-I-]-cn-K-W-\-\-evIp¶ cmjv{S-§-fm-Wv.  CS-¡m-e¯v X§-fpsS ap³K-W-\m-{I-a-¯n hcp-¯nb t`Z-KXn Ah-cpsS km¼-¯n-I-L-S-\sb tZmj-I-c-ambn _m[n-¨p.
km{am-PyXzhpw B`y-´-c-Ip-¯-I-Ifpw X½n aqe-[-\-¯nsâ {]tbm-K-¯n kz`m-hn-I-am-bp-­m-Ip¶ sshcp-²y-§fpw eLq-I-cn-¡mt\m ]cn-l-cn-¡mt\m km{am-PyXzw {ian-¡p-¶p-­v. AXn\v `c-W-Iq-S-§sf kzm[o-\n-¡m\pw \nb-{´n-¡m\pw Ign-bp-¶p-s­-¶-Xnsâ \nc-h[n A\p-`-h-§fpw \ap¡v ap¶n-ep-­v.  {]mtZ-in-I-k-Jy-§sf \nb-{´n-¡m\pw kzm[o-\n-¡m\pw km{am-Py-Xz-¯n\v C¶v Ign-bp-¶p-­v. \nt£-]-¯nsâ {]tem-`\apbÀ¯n-bmWv CXv km²y-am-¡p-¶-Xv. Bkn-bm³ kJy-¯nse cmPy-§Ä¡v km{am-Py-Xz-cm-jv{S-§-fp-ambn KmV-amb _Ô-§-fp-­v. C´y-bpsS `mhn-Im-es¯ km²y-X-bmbn {]N-h-Nn-¡-s¸-Sp¶ C³^Àta-j³ sSIvt\m-f-Pnbpw tkm^väv shbÀ taJ-ebpw Cu Icm-dn \n¶v Hgn-hm-Ip-¶Xv AÀ°-KÀ`-am-Ip-¶Xv Chn-sS-bm-Wv. Cu ]Ým-¯-e-¯n a³tam-l³knwKv, NnZw-_cw Aep-hm-enb {Xb-¯nsâ akvXn-jvI-¯n-eqsS hmÀ¶p-ho-gp¶ Icm-dp-I-fpsS {]Xym-Lm-X§Ä a\-Ên-em-¡-s¸-SpI F¶Xv hf-sc-tbsd {]m[m-\y-apÅ Hcp shÃp-hn-fn-bm-Wv.
Bkn-b\pw tIc-fhpw
then-Xs¶ hnf-hp-Xn-¶p-I-bn-Ã-sb-¶Xv shdpw Hcp ]d-¨n am{X-aà bmYmÀ°yw IqSn-bm-Wv. kwc-£-I³ kwl-cn-¡nà F¶ hnizm-k-¯nsâ Bhn-jvIm-cw. ChnsS then-IÄ CÃm-Xm-¡-s¸-Sp-¶p. Cd-¡p-aXn Xocp-h-IÄ ImÀjn-I-hn-f-IÄ¡p Npäpw krjvSn-¡s¸« then-I-fm-Wv. kwkvIm-chpw Pohn-X-co-Xnbpw F¶ \ne-bn am{Xw Imem-´-c-¯n ImÀjn-I-hr¯n AXn-Po-hn-¡p-I-bnà F¶ t_m[y-¯n \n¶mWv C´y³ IÀj-I-s\bpw Ahsâ hnf-I-sfbpw \ne-\nÀ¯p-¶-Xn\pw Cd-¡p-aXn Xocp-h-IÄ \nÝ-bn-¡-s¸-«n-«p-Å-Xv. C´y-bpsS kzXzw ImÀjn-I-P-\-X-bp-sS-Xm-sW¶v \½psS tZio-b-t\-XrXzw Xncn-¨-dn-ªn-cp-¶p-sh¶p ImWp-I. 1990 Ifnse temI-hym-]m-c-I-cm-dnsâ XpSÀ¨-bn-emWv \nIp-Xn-bn-fhv Cd-¡p-aXnbn A\p-h-Zn¨v ZpcnXw hnX-¨-Xv. 
Bkn-b³ IcmÀ tIc-f-¯nse IÀj-I\v ac-W-¡-cmÀ BIp-¶-sX-´p-sIm-­v? tIc-f-¯nse P\-kw-Jy-bn 1.5 tImSn-tbmfw IÀj-I-cp-­v. ]c-¼-cm-KXamb ImÀjn-I-hr¯n XpSÀ¶p-h-cp-¶-hÀ, em`-I-c-ambXp-sIm­v Nne {]tXy-I-Ir-jn-co-Xn-I-fn-te¡v Xncn-ª-hÀ, `£-W-¯n-\mbn Irjn- ]-Wn-Xp-S-cp-¶-hÀ, kz´w Bh-iy-¯n\v `£y-[m\yw Irjn sNbvXv _m¡n-bn \n¶pw k¼mZyw FSp-¡p-¶-hÀ A§s\ hnhn[ hn`m-K-¡mÀ.... FÃm hn`m-K-¯nÂs]-«-h-scbpw B{I-an-¡p-¶-XmWv Cu IcmÀ F¶p ImWm-\m-Ipw. tIc-f-¯nse IÀj-IÀ-þ-\m-fn-tI-cw, s\Â, d_À, hmWn-Py-hn-`-h-§Ä GXp-X-c-¯n-epÅhcmbmepw {]Xn-k-Ôn-IÄ t\cn-Sp-¶p-­v. FÃmw hm§p-¶-h-cmbn AXn-thKw D]-t`m-àr-kw-Øm-\-sa¶ ]Z-hn-bn-te¡v ]Xn-¡p¶ tIc-f-¯n `£y-kzbw ]cym-]vXXbpw ImÀjn-I-k-ar-²nbpw e£y-an-«pÅ \o¡-§ÄsasÃ-sb-¦nepw ]¨-]n-Sn-¨p-h-cp¶ L«-¯n-emWv Cu IcmÀ hcp-¶-Xv.  bYmÀ°-¯n Cu Icm-dn s\K-äohv enÌv AYhm kwc-£n-X-]-«nI F¶p]-d-bp¶ hn`m-K-¯n \mfn-tI-chpw \mWy-hn-f-Ifpw DÄs¸-Sp-¶n-Ã. ImÀjn-tIm-Xv]-¶-§-fpsS ]«n-I-bnÂs]-Sp¶ DXv]-¶-§Ä¡v ]c-am-h-[n-\n-IpXn (_u­vtdäv) 300% hsc-bm-Wv. AXn-\À°w 100 tX§bv¡v 4000 cq] B`y-´-c-hn-]-Wn-bn hne-bp-s­-¦n Cd-¡p-aXn Xocph 12000 cq]-hsc Npa¯mw F¶-Xm-Wv. asäm-cp-cm-Py¯v \mfn-tI-c-¯n\v 3000 hne-sb-¦n tIc-f-¯nse hn]-Wn-bn-se-¯p-t¼mÄ 15000 cq]-hsc \ÂI-Wsa¶À°w. A§s\ tIc-f-¯nse \mfn-tI-c-IÀj-IÀ kwc-£n-¡-s¸-«ncp¶p. Cu ]c-am-h[n \nIp-Xn-bn Ipd-hp-h-cp-¯p-I-bà adn¨v \ne-hn-epÅ \nIp-Xnbn I (Ass¹Uv \nIp-Xn-bnÂ) Ipd-hp-h-cp-¯p-I-bmWv IcmÀ H¸n-«-t¸mÄ kÀ¡mÀ sNbvXn-cn¡p-¶-Xv.
2009 þ10 se _Päv {]kw-K-¯n ]n NnZw-_cw ]d-ªXv Im¸n, dºÀ, kpK-Ô-{Z-hy-§Ä, Iip-h-­n, \mfn-tI-c-f-IÀj-Isc klm-bn-¡m³ ]²-Xn-bv¡p-cq]w \ÂIp-sa-¶mWv. k`bv-¡p-Ån ssIb-Sn-¨-hcpw ]pd¯v apJ-{]-kw-K-§-fn-eqsS BtLm-jn-¨-hcpw Hcp Imcyw am{Xw {i²n-¨n-Ã. ]²-Xn¡m-h-iy-amb hnlnXw  D­m-bn-cp-¶nà F¶-Xm-W-Xv. AXn-\p-tijw CSp-¡n-bn-se-¯nb  hmWn-Py-Im-cy-a{´n Pbdmw ctaipw hmKvZm-\-§Ä \nc-¯n. 1350 tImSn-cq-]-bpsS klmbw \mfn-tI-c-f-¯n-\pÄs¸sS \ÂIn 2900  tImSn-cq-]-bpsS ]mt¡Pv {]Jym-]n-¨p. \mfn-tI-c-hm-Wn-Py-a-{´m-e-b-¯nsâ ]cn-[n-¡p-Iosg hcp-¶-Xà F¶p-IqSn HmÀ¡msX \S-¯nb {]Jym-]\w tIc-f-¯nse IÀj-I-k-aq-l-t¯m-SpÅ tI{µ-kÀ¡mÀ kao-]\w hyà-am-¡p-¶Xv IqSn-bm-Wv.  D½³Nm-­n¡v kwibanÃ. Bkn-b³ IcmÀ tIc-f-¯nsâ XmÂ]-cy§Ä kwc-£n-¡m-\p-X-Ip-¶-Xm-sW¶ Imcy-¯n ]s£ hb-emÀ chn¡pw F sI Bâ-Wn¡pw A{X Dd-¸n-Ãm-bn-cp-¶p-h-s{X. tI{µ-a{´n k`m-tbm-K-¯n AhÀ Nne kwi-b-§fpw Bi-¦-Ifpw {]I-Sn-¸n-¨-s{X. FÃm-¯n-\pw D¯cw In«n Xr]vX-cm-bn. tIc-f-hn-I-k\w ASp¯ Knb-dn-te-¡p-am-äp-hm³ t]mIp-¶p-sh¶v \nc-´cw DZvt_m-[n-¸n-¨p-sIm-t­-bn-cn-¡p-¶p. ]s£ a[y-tI-c-f-¯n IÀj-I-cm-jv{So-b-¯nsâ CS-hn-f-Ir-jn-IqSn \S-¯p¶ amWn-kmÀ Xd-¸n-¨p-Xs¶ ]dªp Bkn-bm³ IcmÀ tIc-f-¯n-\p-tZm-j-I-c-sa¶v Ipªm-en-Ip«n kmln_p\pap­v Icm-dpI-fpsS ktµ-l-§Ä. ImWm-¨-c-Sp-IÄs¡m-Sp-hn km{am-Py-Xz-sI-Wn-I-­n-cp¶v. km{am-Py-Xz-hn-tcm-[n¡nXp\ni-_vZ-Im-ew.   kJmhv kn ]n tPmWn-\p-ap­v Nne Bi-¦-IÄ.... Nmb-t¡m-¸-bnse sImSp-¡m-äm-sbm-Sp-§p¶ ktµ-l Bi¦-{]-I-S-\-§Ä¡¸pdw Cu IcmÀ tIc-fs¯ F§-s\-bmWv _m[n-¡p-I-sb¶ Kuc-h-X-c-amsbmcp At\z-jWw Ah-cpsS AP-­-bn-en-Ã.
1997 sâ km¼-¯n-I-X-IÀ¨ Gjy³ kaq-l-¯n krjvSn¨ {]Xym-Lm-X-¯nsâ Cc-I-fm-bn-cp¶p tIc-f-¯nse d_À IÀj-I-sc-¶Xv HmÀ¡p-I. temI-hym-]mc Icm-dpw, Ct´m-þ-{io-e-¦³ Icmdpw d_À, Cd-¡p-a-Xn¡pw d_À DXv]¶-§-fpsS Cd-¡p-a-Xn¡pw Imc-W-ambt¸mÄ d_À hne-bn D­mb amä-¯nsâ Zpc´w Hcp  t]¡n\m-hmbn C¶pw ]n´p-S-cp-¶p-­v. tIc-f-¯nse d_ÀIÀj-I-cn-t¸m Xs¶ {]Xn-k-Ôn-bpsS AS-bm-f-§Ä I­p-Xp-S-§n-bn-«p-­v. 2004-þ05  68718 S¬ BWv Cd-¡p-aXn sNbvX-Xv. 2006-þ07  AXv 82000 S¬ Bbn. SbÀ \nÀ½m-Xm-¡Ä C´y³ B`y-´-c-hn-]-Wn-bn \n¶pw d_À hm§p-t¼mÄ 1.5 cq] Hcp Intem-{Km-an\p skkv Bbpw 4% aqey-hÀ²nX \nIpXn IqSmsX FIvsskkv Uyq«n Bbpw \ÂIp-¶-h-cp-­v. Gähpw {][m\w Cd-¡p-aXn \nIpXn 5% Bbn Xmgv¯n Cd-¡p-a-Xn¡v kuI-cy-sam-cp-¡p-Ibpw sNbvXpsh¶-XmWv.
dºdns\ s\K-äohv enÌnÂs]Sp-¯n-bn-«p-s­-¶mWv D½³Nm­n ]d-bp-¶-Xv.   FIvkv¢qkohv en-Ìn-s\-bm-W-t±lw Dt±-in-¡p-¶-Xv.  B enÌnÂs]« DXv]-¶-§Ä Np¦-\n-c¡v Ipd-¡p-¶-Xn \n¶pw Hgn-hm-¡-s¸-«n-cn-¡p-¶p-sh¶ {]N-cWw APvRX-bpsS krjvSn-bm-Wv. AsÃ-¦n t_m[-]qÀÆw \pW-]-d-b-em-Wv. amÀ¡äv hn]p-eo-I-c-W-¯n\v Hmtcm-hÀjhpw Ah-tem-I\w \S-¯-W-sa-¶mWv ]d-bp-¶-Xv. ^e-¯n hÀjwtXmdpw Np¦-\n-c¡v Ipd-¡-W-sa-¶-Xp-X-s¶. At¸mgpw \mWy-hn-f-IÄ F¶ ]cn-K-W-\-bmWv \ÂInbncn-¡p-¶Xv. AXn-\À°w ]c-am-h[n Npa-¯m-hp¶ \nIpXn \mÂ]-Xp-i-X-am\amsW-¶À°w. tIc-f-¯nse d_À IÀj-IÀ t\cn-Sm³ t]mIp¶ {]Xn-kÔn `bm-\-I-am-bn-cn-¡pw.  dº-dn-tâbpw aqey-hÀ²n-X-D¸-¶-I-fp-tS-Xp-ambn 173 C\-§-fmWv. ]«n-I-bn-ep-Å-Xv. AXn \men-\-§Ä am{X-amWv kwc-£n-X-]-«n-IbnÂs]-Sp-¯n-bn-«p-Å-Xv. 169 C\-§Ä s]Sp-¯n-bn-«n-Ã. ]e C\-§-fp-tSbpw \nIpXn 2013 epw aäp-Nn-e-h-bp-tSXv 2016 epw ]qPyw \nIp-Xn-\n-c-¡nepw F¯n-t¨-cpw.
]mtam-bn-ensâ Xocp-h-bn-ep-­m-Ip¶ Ipdhv \mfn-tI-c-¯nsâ \mSmb tIc-f-¯nsâ `q]-Ss¯ F§s\ amän-XoÀ¡pw F¶p-{]-h-Nn-¡m³ t]mep-am-hn-Ã. Ct¸mÄ Xs¶ d_-dn-\pw, aäp-ambn \in-¸n-¡-s¸« sX§n³]m-S-§Ä krjvSn-¡p-¶Xv km¼-¯n-I-am-{X-amb Hcp {]Xn-k-Ôn-b-Ã. bYmÀ°-¯n ChnsS kw`-hn-¡p-¶-Xv CXc \nt£-]-ta-J-e-Isf e£yw h¨p-sIm­v C´y, ImÀjn-I-ta-J-e¡p Gähpw Ipdª {]m[m\yw \ÂIp-¶p. Bknb³ cmPy-§fpw aäp cmjv{S-§fpw (hnI-kn-X-cm-jv{S-§Ä)  DÄs¸sS ImÀjn-I-ta-J-esb ]p\-cp-Öo-hn-¸n-¡m-\pÅ Xo{h-{i-a-§-fn-em-Wv. Bkn-bm³  Icm-dn-sem-¸n« ssN\-bpw P¸m\pw ImÀjn-I-hn-f-I-fpsS Imcy-¯n bmsXmcp \o¡p-t]m-¡n\pw X¿m-dm-bn-Ã. F¶m P¸m-\p-am-bpÅ IcmÀ Bkn-b³ cmjv{S-§Ä¡v {][m-\-am-b-Xn-\m P¸msâ imTy-§Ä¡v hg-t§­n hcp-¶p. 
C´y-bn 66 tImSn aÕym-lm-cn-IÄ Ds­¶mWv. tIc-f-¯n-em-Is« H¶-c-e-£w-t]À aÕy-_-Ô-\-¯n\v t\cn«v CS-s]-Sp-¶-h-cm-Wv. Gg-c-e£w t]À A\p-_-Ô-sXm-gn-ep-I-fn CS-s]-Sp-¶-hcpw. 500 aoäÀ ssZÀLy-apÅ ISepw 44 \Zn-Ifpw 34 Imb-ep-I-fp-amWv tIc-f-¯nsâ aÕy-t{km-XÊv. Xoc-§-fn ZpcnXw hnX-bv¡p¶ km¼-¯n-I-kp-\m-an-bmbn  2013  Bkn-bm³ IcmÀ cq]m-´cw {]m]n-bv¡pw. C´y-bn Hcp-hÀjw Bd-c-e£w S¬ aÕy-amWv tiJ-cn-¡-s¸-Sp-¶-Xv. Bkn-b³ cmjv{S-§-fnÂ\n-¶m-Is« 15 e£w S¬.  C´y-bn-te¡v Bkn-b³ cmjv{S-§-fnÂ\n-¶pÅ hne-Ip-dª aÕy-bn-\-§-fpsS {]f-b-¯n\v hgn-sbm-cp-¡p-¶p. Nne-a-Õy-bn-\-§Ä kwc-£n-X-¸-«n-I-bn-ep-s­¶v ]d-bp-¶p. F¶m kwkvI-cn-¡-s¸« aÕy-bn-\-§Ä kwc-£n-X-¸-«n-I-bnÂs]-Sn-Ã. Cd-¡p-a-Xn-sN-¿-s¸-Sp¶ aÕy-§Ä \sÃmcp iX-am\w kwkvI-cn-¡-s¸« cq]-¯n-ep-Å-h-bm-Wv. Npcp-¡-¯n {]mtZ-in-I-a-Õy-_Ô\w XI-cp-Ibpw aÕy-_-Ô-\-sXm-gn Dt]-£n-¡-s¸-tS-­n-h-cp-Ibpw sN¿p-¶-Xnsâ {]Xym-LmXw km¼-¯n-I-ta-J-e-bn am{X-am-bn-cn-¡n-Ã.
Bdp-hÀjw \o­ hne-t]-i-ep-IÄs¡m-Sp-hn C´ybv¡v Iog-S-t§-­n-h¶p F¶-XmWv Npcp-¡w. 1460 C\-§Ä kwc-£n-X-]-«n-I-bn s]Sp-¯-W-sa¶v hmZn-¨p-Xp-S-§nb NÀ¨-IÄs¡m-Sp-hn 489 C\-§Äam-{X-amWv Cu ]«n-I-bnÂs]Sp-¯m-\m-b-Xv. Cu C\-§-fpsS icm-icn Cd-¡p-aXn Xocp-h-bm-Is« 30% BWp-Xm-\pw.
C³^Àta-j³ sSIvt\m-fPn tkm^vävshbÀ A\p-_Ô Dev]-¶-§Ä Ch Hgn-hm¡n cq]-s¸« IcmÀ F´v ktµ-i-amWv C´y-bnse sXmgn cln-XÀ¡v \ÂIp-¶-sX¶v hyà-am-Wv. tkh\þ\n-t£] taJ-e-Isf am{Xw e£yw h¨p-sIm­pw ]cn-K-Wn-¨p-sIm­pw Icp-¸n-Sn-¸n¨ Cu IcmÀ tZml-h-«-¨À¨-IÄ¡p-ap-¼p-Xs¶ H¸p-sh-¨-Xnsâ Imc-Whpw hyà-am-Wv. bp ]n F kÀ¡m-cnsâ s]mXp-k-ao-]\w hyà-am-¡p-I-bmWv CXn-eqsS. 2010 apX 2019 hsc-bpÅ Ime-L«w tIc-f-N-cn-{X-¯nse Ccp-­-\m-fp-I-fm-bn-cn-¡pw. \mw ad-¡m³ B{K-ln-¡p¶ IÀjI Bß-l-Xy-I-fp-tSbpw km¼-¯n-I-X-IÀ¨-bp-tSbpw BhÀ¯-\w. tIc-f-¯nsâ ImÀjn-I-{]-Xn-kÔn ]cn-l-cn-¡p-¶-Xn-\m-h-iy-amb bp²-Im-em-Sn-Øm-\-¯nepw ZoÀL-Im-em-SnØm\-¯n-epapÅ ]²-Xn-IÄ Xt±-i-kz-bw-`-cWØm]-\-§-fpsS ]n´p-W-bn km£m-Xv¡-cn¨v XpS-§p¶ L«-¯n Ccp-«-Sn-t]msesb¯p¶ Icm-dn-s\-Xnsc AXn-i-àhpw _rl-¯p--amb _lp-P-\-ap-t¶äw A\n-hm-cy-am-bn-h-cp-¶p. Zpc-´-Im-e¯v hnem-]-KoXw Be-]n-¡p-I-bà hn]-¯ns\ Hgn-hm-¡m-\pÅ hn]Znss[cyw BÀPn-¡-emWv tIc-f-k-aq-l-¯nsâ ASn-b-´c IS-a. cmjv{So-b-`n-¶-X-Itfm Bi-b-`n-¶-X-Itfm A{]-k-à-am-Ip-s¶mcp \nÀWm-bI-L-«-¯nse Gähpw DNn-X-am-sbmcp Nph-Sp-h-bv¸mbn 2009 se KmÔn-P-b-´n-Zn-\-¯n krjvSn-¡-s¸-Sp¶ a\p-jy-¨-§e Ncn-{X-¯n-enSw tXSp-¶Xv A§-s\bmbncn¡pw.

2 comments:

നായിബ് ഈ എം/Nayib E M said...

സഖാവേ, ആലസ്യതിലൂന്നിയ യുവ-വിദ്യാര്‍ഥി സമൂഹത്തെ ഉണര്ത്തിയെടുക്കണം..നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ ഇന്ന് അവര്‍ കേള്‍ക്കുന്നില്ല..നമ്മുടെ പോരാട്ടങ്ങളില്‍ അവര്‍ ഭൂരിഭാഗവും അണിചെരുന്നില്ല..നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുന്നു..കാലത്തിന്റെ ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതല്‍ കരുത്തോടെ മുന്‍പോട്ടു പോകാന്‍ നമുക്കാകട്ടെ ..ചുവ ചുവപ്പന്‍ വിപ്ലവാഭിവാദ്യങ്ങള്‍ !!

Arun said...

Comrade Ibee,
Thought many a times over and again before penning this up in your wall.
Though you refer to Jnana vridhans among the right(self proclaimed!)camp, and what should or should not have done; couldnt come across anything about "outdated Saints"(courtesy Zachariah) and others who treat and govern the place as if its their feifdoms.
Ever since the advent of visual media, *I feel that todays youth feels a disconnect with the reddish ideology which they had been carrying on since their PDC days of yore. It was kind of a romantic feel to have walked along with and listen to people who talk about Bolivia and Che and...the so called samthva sundara .....The day one steps out of the Gods own country, marks the day his disconnect starts..And what examples can we give to our younger ones to be attracted to this great yet mismanaged and misinterpreted ideology? we talk about suppression and oppression yet we see them being unabashedly done by these self righteous packs of self proclaimed comrades...I remember one article( by Sujathan, I guess)in Kalakaumudi..."Sakhavu Saarayappol"...
I would like to know, what the younger lot in the party intend to do to stop this rot? People who had placed high and blind faiths once now feels sad to see the spectacle of this disintegrating ogre.
Guess you would take the comment in the right(!) spirit.
A totally disenchanted Lefty.

Post a Comment